Ponedeljak - nedelja 09 - 21h

Jurija Gagarina 22, lokal 8 Novi Beograd (A blok)

011 45 39 727

063 770 16 56

Pedijatrija

Multidisciplinarni pristup u dijagnostici i lečenju, podrazumeva blisku saradnju sa kolegama drugih specijalnosti i subspecijalnosti. Kod sumnje na bolest određenog organa ili organskog sistema (kao što su srce, pluća, bubreg ili nervni sistem) konsultujemo subspecijalistu pedijatra na Vaš zahtev ili savet Vašeg pedijatra...

 • praćenje rasta i razvoja bebe
 • savet za zdravu bebu i pravilno napredovanje – ishrana i vakcinacije
 • savet za prevremno rođene bebe
 • savet i praćenje beba sa riziko faktorima
 • pregled detata
 • dijagnostika, praćenje i lečenje dečjih pulmoloških oboljenja (astma, bronhitis, upala pluća, dugotrajni kašalj, otežano disanje)
 • Alergološka ispitivanja
  • Alergološke kožne probe na inhalacione alergene, prisutne u vazduhu (kućna prašina, grinje, poleni, životinjska dlaka, buđ, itd.). Test se sprovodi Prick metodom koji podrazumeba plasiranje alergena na kožu unutrašnje strane podlaktice, a reakcija se očitava nakon 15 min. Neophodni su za dijagnozu i lečenje alergijskog rinitisa I astme.
  • Ispitivanje alergijskih reakcija na inhalacione i nutritivne alergene, kao i alergije na otrov insekata (pčela, osa ili stršljen) merenjem koncentracije pokazatelja u krvi.
 • Spirometrija (test plućne funkcije) – metoda merenja kapaciteta pluća i protoka vazduha kroz disajne puteve. Veoma jednostavan i bezbolan postupak u dijagnostici astme, hronične obstruktivne bolesti pluća …
 • Bronhodilatatorni Test Plućne Funkcije - procena protoka vazduha kroz disajne puteve pre i posle davanja lekova koji šire bronhije. Ovim testom se može precizno utvrditi reakcija disajnih puteva na efekat lekova.
 • Dopunske dijagnostičke metode: uzimanje uzoraka za mikrobiološke analize (bakteriološki pregled brisa nosa, grla I ispljuvka)
 • pregled detata
 • dijagnostika, praćenje i lečenje dečjih imunoloških i reumatoloških bolesti (stanja sa produženom povišenom temperaturom, reumatološke bolesti kod dece i različiti oblici dečije reume, sistemski eritemski lupus i druge sistemske bolesti vezivnog tkiva.
 • pregled detata
 • dijagnostika i lečenje dece sa svim vrstama urođenih srčanih mana, različitim poremećajima ritma, bolestima miokarda i perikarda od neonatalnog perioda do adolescencije
 • merenje krvnog pritiska
 • merenje telesne težine - određivanje BMI koji je bitan kao faktor rizika za srčana oboljenja
 • savet za terapiju i ishranu
 • Inetrpretaciju EKG-a
 • dijagnostika, lečenje i praćenje urođenih i stečenih poremećaja centralnog i perifernog nervnog sistema u uzrastu od mesec dana do 18 godina
 • ispitivanje perifernih i centralnih nerava, tonusa mišića, ispitivanje sistema za ravnotežu i koordinaciju, epilepsije, konvulzije, glavobolje
 • savet za dalju dijagnostiku i lečenje
 • procena i praćenje psihomotornog razvoja u ranom detinjstvu
 • prevencija i lečenje komplikacija cerebralne paralize i psihomotorne retardacije
 • Dijagnostika i lečenje dece sa urođenim I stečenim bolestima krvi (malokrvnost – anemija, leukopenija, trombocitopenija, nalaz patoloških ćelija u krvnoj slici, uvećani limfni čvorovi, jetra i slezina, tumorske mase, koagulopatije-sklonost krvarenju ili trombozi : hemofilije, fon Vilebrandova bolest)
 • dijagnostika i lečenje urinarnih infekcija, poremećaja kontrole mokrenja (noćno umokravanje kod dece), različitih glomerulskih i tubulskih bolesti bubrega
 • dijagnostika i lečenje urodjenih bolesti očiju (razrokosti, slabovidosti i druge bolesti oka kod dece)
 • ginekološki pregledi dece i adolescenata
 • savetovalište za mlade
 • mikrobiološki i citološki pregledi donjeg genitalnog trakta
 • UZ ispitivanje dece i adolescenata
 • ispitivanje i lečenje juvenilnih krvarenja
 • ispitivanje i lečenje poremećaja hormonske aktivnosti
 • ispitivanje i lečenje poremećaja ovulacije sa posebnim osvrtom na PCO sindrom
 • UZ mekih tkiva, kukova, abdomena i vrata kod dece od rođenja do 18.godina
 • Opšti pedijatrijski pregled uz ličnu i porodičnu anamnezu, antropometrijska merenja i savet
 • Opšti pedijatrijski pregled, savet i terapija
 • Dopunska dijagnostika
 • Konsultacija

Prvi pregled bolesnog deteta podrazumeva uzimanje anamnestičkih podataka, fizikalni pregled po organima i sistemima u skladu sa tegobama i procenom lekara; upućivanje na osnovne laboratorijske pretrage, druge dijagnostičke postupke, specijalističko-konsultativni pregled, bolničko lečenje po potrebi; postavljanje radne ili konačne dijagnoze, određivanje terapije, edukacija u terapijske svrhe. Sprovođenje higijensko-epidemiološkog nadzora (epidemiološka anketa, higijensko-epidemiološki nadzor i intervencija) u saradnji sa zavodom za javno zdravlje. Sprovođenje socijalne ankete i socijalne intervencije uz saradnju sa centrom za socijalni rad. Unos podataka u medicinsku dokumentaciju.

Kontrolni pregled podrazumeva Uzimanje anamnestičkih podataka, provera efikasnosti propisane terapije, fizikalni pregled po organima i sistemima u skladu sa tegobama i procenom lekara, upućivanje na dodatne laboratorijske pretrage, upućivanje na druge dijagnostičke postupke i preglede, provera radne ili postavljanje konačne dijagnoze, određivanje terapije, edukacija u terapijske svrhe, unos podataka u medicinsku dokumentaciju.

Uzimanje anamnestičkih podataka, fizikalni pregled ciljano, laboratorija, ocena vakcinalnog statusa, ocena zdravstvenog stanja, individualni zdravstveno-vaspitni rad, unos podataka u medicinsku dokumentaciju.

Uzimanje anamnestičkih podataka, fizikalni pregled ciljano; ocena zdravstvenog stanja; vakcinisanje, davanje svih vakcina u skladu sa Pravilnikom o imunizaciji i načinu zaštite lekovima bez obzira na broj datih vakcina tokom jedne posete lekaru, individualni zdravstvenovaspitni rad, unos podataka u medicinsku dokumentaciju.

Pedijatrijski kompletan sistematski pregled deteta u prvoj godini, sa kompletnom krvnom slikom

Uzimanje anamnestičkih podataka, fizikalni pregled po sistemima, procena psihofizičkog razvoja, merenje telesne mase i dužine i obima glave, minimalni neurološki pregled, po potrebi uključivanje tima razvojnog savetovališta, upućivanje na predviđeni skrining za određeni uzrast, upućivanje na laboratorijske analize, ocena vakcinalnog statusa, ukoliko se termin davanja vakcine poklapa sa terminom preventivnog pregleda sprovodi se vakcinacija, individualni zdravstveno-vaspitni rad, ocena zdravstvenog stanja i procena faktora rizika po zdravlje, unos podataka u medicinsku dokumentaciju

Uzimanje anamnestičkih podataka, fizikalni pregled po sistemima, procena psihofizičkog razvoja i procena razvoja čula (vid, sluh, govor), merenje telesne mase i visine i izračunavanje indeksa telesne mase, merenje obima struka, merenje krvnog pritiska, po potrebi uključivanje tima razvojnog savetovališta, upućivanje na predviđeni skrining za određeni uzrast, upućivanje na laboratorijske analize, upućivanje na stomatološki pregled, ocena vakcinalnog statusa, ukoliko se termin davanja vakcine poklapa sa terminom preventivnog pregleda sprovodi se vakcinacija, individualni zdravstveno-vaspitni rad, ocena zdravstvenog stanja i procena faktora rizika po zdravlje, unos podataka u medicinsku dokumentaciju.

II godina
sistematski pregled specijaliste pedijatra i ORL, antropometrijska merenja, kompletna krvna slika

III godina
kompletan sistematski pregled pedijatra

IV godina
pregled pedijatra, fizijatra, logopeda, sa kontrolom kompletne krvne slike

V godina
kompletan sistematski pregled pedijatra i logopeda

VI godina
pregled i mišljenje za upis u školu - sistematski pregled pedijatra, ORL, logopeda, fizijatra, oftalmologa.

Pregled pedijatra sa analizom kompletne krvne slike.

Uzimanje anamnestičkih podataka, fizikalni pregled po sistemima, merenje telesne mase i visine i izračunavanje indeksa telesne mase, merenje obima struka, merenje krvnog pritiska, procena psihofizičkog razvoja i procena razvoja čula (vid, sluh, govor), upućivanje na predviđeni skrining za određeni uzrast, ocena vakcinalnog statusa, ukoliko se termin davanja vakcine poklapa sa terminom preventivnog pregleda sprovodi se vakcinacija, individualni zdravstveno-vaspitni rad, uključivanje tima savetovališta za mlade, ocena zdravstvenog stanja i procena faktora rizika po zdravlje, unos podataka u medicinsku dokumentaciju.